首页 > 实用工具

弟子规全文在线查询与注释

时间:2021-02-11 13:42:43

它采纳《论语·学而》篇中“弟子,入则孝, 出则弟, 谨而信, 泛爱众, 而亲仁, 行有余力, 则以学文”的文意,加以引申扩展,以三字一句,两句一韵的形式进行论述。

guī

Tips:点击查看详细解释
zǒng
【总 叙】
guī   shèng rén xùn   shǒu xiào   jǐn xìn
     
fàn ài zhòng   ér qīn rén   yǒu   xué wén
     
xiào
【入 孝】
  yìng huǎn   mìng   xíng lǎn
     
jiào   jìng tīng     shùn chéng
     
dōng wēn   xià qìng   chén xǐng   hūn dìng
     
chū gào   fǎn miàn   yǒu cháng   biàn
     
shì suī xiǎo   shàn wéi   gǒu shàn wéi   dào kuī
     
suī xiǎo   cáng   gǒu cáng   qīn xīn shāng
     
qīn suǒ hào   wèi   qīn suǒ   jǐn wèi
     
shēn yǒu shāng   qīn yōu   yǒu shāng   qīn xiū
     
qīn ài   xiào nán   qīn zēng   xiào fāng xián
     
qīn yǒu guò   jiàn shǐ gēng     róu shēng
  使    
jiàn   yuè jiàn   hào suí   yuàn
     
qīn yǒu   yào xiān cháng   zhòu shì   chuáng
     
sāng sān nián   cháng bēi   chù biàn   jiǔ ròu jué
     
sāng jìn   jìn chéng   shì zhě   shì shēng
     
chū
【出 弟】
xiōng dào yǒu   dào gōng   xiōng di   xiào zài zhōng
     
cái qīng   yuàn shēng   yán rěn   fèn mǐn
      忿
huò yǐn shí   huò zuò zǒu   zhǎng zhě xiān   yòu zhě hòu
     
zhǎng rén   dài jiào   rén zài   dào
     
chēng zūn zhǎng   míng   duì zūn zhǎng   xiàn néng
     
zhǎng     zhǎng yán   tuì gōng
      退
xià   chéng xià   guò yóu dài   bǎi
     
zhǎng zhě   yòu zuò   zhǎng zhě zuò   mìng nǎi zuò
     
zūn zhǎng qián   shēng yào   wén   què fēi
     
jìn   tuì chí   wèn duì   shì
  退    
shì zhū   shì   shì zhū xiōng   shì xiōng
     
jǐn  

【谨】

 
zhāo zǎo   mián chí   lǎo zhì   shí
     
chén guan   jiān shù kǒu   biàn niào huí   zhé jìng shǒu
    便  
guān zhèng   niǔ jié     jǐn qiè
     
zhì guān   yǒu ding wèi   luàn dùn   zhì huì
     
guì jié   guì huá   shàng xún fèn   xià chèn jiā
     
duì yǐn shí   jiǎn   shí shì   guò
     
nián fāng shào   yǐn jiǔ   yǐn jiǔ zuì   zuì wéi chǒu
     
cōng róng   duān zhèng   shēn yuán   bài gōng jìng
     
jiàn       yáo
     
huǎn jiē lián   yǒu shēng   kuān zhuǎn wān   chù léng
     
zhí   zhí yíng   shì   yǒu rén
     
shì máng   máng duō cuò   wèi nán   qīng lüè
     
dòu nào chǎng   jué jìn   xié shì   jué wèn
     
jiāng mén   wèn shú cún   jiāng shàng táng   shēng yáng
     
rén wèn shuí   duì míng     fēn míng
     
yòn grén   míng qiú   tǎng wèn   wéi tōu
     
jiè rén   shí huán   hòu yǒu   jiè nán
     
xìn  

【信】

 
Fán chū yán   xìn wéi xiān   zhà wàng   yān
     
huà shuō duō   shǎo   wéi shì   nìng qiǎo
     
jiān qiǎo   huì   shì jǐng   qiè jiè zhī
     
jiàn wèi zhēn   qīng yán   zhī wèi   qīng chuán
     
shì fēi   qīng nuò   gǒu qīng nuò   jìn tuì cuò
      退
fán dào   zhòng qiě shū    
     
shuō cháng   shuō duǎn   guān   xián guǎn
     
jiàn rén shàn     zòng yuǎn   jiàn
     
jiàn rén è   nèi xǐng   yǒu gǎi   jiā jǐng
     
wéi xué   wéi cái   rén   dāng
     
ruò   ruò yǐn shí   rén   shēng
     
wén guò   wén   sǔn yǒu lái   yǒu què
     
wén kǒng   wén guò xīn   zhí liàng shì   jiàn xiāng qīn
     
xīn fēi   míng wéi cuò   yǒu xīn fēi   míng wéi è
     
guò néng gǎi   guī   tǎng yǎn shì   zēng
     
fàn ài zhòng
【泛 众】
fán shì rén   jiē ài   tiān tóng   tóng zài
     
xìng gāo zhě   míng gāo   rén suǒ zhòng   fēi mào gāo
     
cái zhě   wàng   rén suǒ   fēi yán
     
yǒu néng     rén suǒ néng   qīng
     
chǎn   jiāo pín   yàn   xīn
     
rén xián   shì jiǎo   rén ān   huà rǎo
     
rén yǒu duǎn   qiè jiē   rén yǒu   qiè shuō
     
dào rén shàn   shì shàn   rén zhī zhī   miǎn
     
yáng rén è   shì è   zhī shèn   huò qiě zuò
     
shàn xiāng quàn   jiē jiàn   guò guī   dào liǎng kuī
     
fán   guì fēn xiǎo   duō   shǎo
     
jiāng jiā rén   xiān wèn    
     
ēn bào   yuàn wàng   bào yuàn duǎn   bào ēn cháng
     
dài   shēn guì duān   suī guì duān   ér kuān
     
shì rén   xīn rán   rén   fāng yán
     
qīn rén
【亲 仁】
tóng shì rén   lèi   liú zhòng   rén zhě
     
guǒ rén zhě   rén duō wèi   yán huì   mèi
     
néng qīn rén   xiàn hǎo   jìn   guò shǎo
     
qīn rén   xiàn hài   xiǎo rén jìn   bǎi shì huài
     
xué wén
【余 文】
xíng   dàn xué wén   zhǎng huá   chéng rén
     
dàn xíng   xué wén   rèn jiàn   mèi zhēn
     
shū   yǒu sān dào   xīn yǎn kǒu   xìn jiē yào
     
fāng     wèi zhōng  
     
kuān wéi xiàn   jǐn yòng gōng   gōng dào   zhì tōng
     
xīn yǒu   suí zhá   jiù rén wèn   qiú què
     
fang shì qīng   qiáng jìng   àn jié   yàn zhèng
     

注释:书房要整理得简单清洁,四周墙壁保持干净,书桌清洁干净,所用的笔和砚台要摆放端正。

piān   xīn duān   jìng   xīn xiān bìng
     
liè diǎn   yǒu ding chù   kàn   huán yuán chù
     
suī yǒu   juàn shù   yǒu quē huài   jiù zhī
     
fēi shèng shū   bǐng shì   cōng míng   huài xīn zhì
     
bào     shèng xián   xún zhì
     
载入中…
点这里查看与之相关的计算

.

条评论

昵称: 需审核请等待!

密码: 匿名发表

验证码:

载入中…

.

.
分享到: